ESCOLA DE MÚSICA BCN FUSIÓ      

ÀREA JÚNIOR  (alumnes de 12 a 16 anys, aprox.)

L’Àrea Júnior va adreçada a alumnes a partir dels 12 anys d’edat, que per edat o nivell no encaixen en l’estructura del Nivell Elemental. Es divideix en 4 cursos (de 1r a 4rt). Els continguts d’aquest Nivell són els mateixos que en el Nivell Elemental, però amb una metodologia adpatada a aquesta edat: Teoria de la Música, Lectura, Afinació, Educació de l’oïda i Audició. Els alumnes assoliran els coneixements necessaris per a comprendre i interpretar correctament obres de diferents estils musicals.
Les assignatures d’aquest Nivell queden organitzades de la següent manera:

Assignatura de LLENGUATGE MUSICAL

A BCN Fusió hem desenvolupat un programa d’aprenentatge amb una metodologia teorico-pràctica, amb unitats didàctiques on es treballa de forma amena i divertida els continguts de Teoria, Lectura, Ritme, Afinació, Audició i Cultura Musical que els alumnes ha d’assolir progressivament a cada curs.
La classe és col·lectiva amb un màxim de 12 alumnes i té una durada d’1h. setmanal.
Grup de lenguatge musical treballant la part teòrica.

CLASSE D’INSTRUMENT

Aquí es treballa la tècnica i el repertori adient per a cada instrument, a triar entre un ampli ventall de possibilitats (corda, vent-fusta, vent metall, percussió i instruments moderns). La classe és impartida per un/a professor/a instrumentista especialitzat/da i amb àmplia experiència. L’alumne/a anirà assolint els coneixements tècnics necessaris per l’instrument amb el/la professor/a, interpretant una sèrie d’obres adequades a cada nivell. El ritme d’aprenentatge pot variar en funció de les capacitats de cada alumne i de la seva dedicació horària setmanal (flexibilitat curricular). Periòdicament es fan audicions i classes obertes per que els pares hi pugueu assistir a veure els progressos dels vostres fills. Les classes acostumen a ser individuals, però també oferim l’opció de fer-les compartides, amb un altre alumne/a del mateix nivell.
La classe és individual i pot tenir una durada de 1/2h., 3/4d. o d’1h. setmanal.

CONJUNT INSTRUMENTAL o  COMBO  (opcionals)

Aquesta assignatura té una durada d’una hora setmanal. A l’escola existeixen diferents Conjunts Instrumentals i Combos en els que els alumnes aprenen a tocar en grup i comencen a aplicar els coneixements teòrics i tècnics de forma pràctica amb el seu instrument. Les obres han estat especialment escollides i arranjades per a cobrir tots els objectius didàctics de la pràctica instrumental col·lectiva. Per a aquesta finalitat hem desenvolupat una sèrie de llibres que recullen els coneixements teòrics i interpretatius que seran assolits pels alumnes durant la pràctica d’aquesta assignatura, que va vinculada i complementa a la de Llenguatge Musical.
La classe és col·lectiva amb un màxim de 15 alumnes i té una durada d’1h. setmanal. Els estil de música són variats, però es treballa especialment la música moderna.

PREU del Grup JÚNIOR: des de 96€/mes (llenguatge musical + conjunt instrumental)