ESCOLA DE MÚSICA BCN FUSIÓ      

ÀREA DE NIVELL MITJÀ  (alumnes de 12 a 18 anys)

El Nivell Mitjà va adreçat als alumnes majors de 12 anys que ja han superat el Nivell Elemental. Es divideix en 6 cursos (de 1r a 6è), de manera que els alumnes que acabin aquest nivell poden accedir, si ho desitgen, als estudis de Grau Superior (reglat), superant la corresponent prova d’accés.
Els continguts d’aquest Nivell són: Teoria de la Música, Lectura, Afinació, Educació de l’oïda, Audició, Història de la Música, Harmonia i Informàtica Musical. En aquest nivell s’incorporen noves matèries, que ajudaran l’alumne a fer créixer les seves experiències musicals i a desenvolupar la seva pròpia personalitat musical i creadora.
Les assignatures d’aquest Nivell queden organitzades de la següent manera:

Assignatura de LLENGUATGE MUSICAL/TEORIA/HARMONIA

En aquest nivell s’amplien i consoliden els coneixements assolits en el Nivell Elemental, i s’incorporen noves matèries, com l’harmonia o la informàtica musical, que permetrà els alumnes aprofundir en els seus coneixements i també començar  a treballar de forma més creativa elements essencials de les disciplines artístiques, com són la composició i la improvisació. L’harmonia i la informàtica musical aniran prenent més protagonisme com a eines bàsiques d’experimentació sonora.
La classe és col·lectiva amb un màxim de 12 alumnes i té una durada d’1,25h. setmanal.

Grup de llenguatge musical treballant la lectura/entonació.

CLASSE D’INSTRUMENT

En aquest nivel es millora i perfecciona la tècnica de l’instrument, s’amplia el repertori, s’incorporen nous aspectes, com el treball creatiu o la capacitat improvisadora. La classe és impartida per un/a professor/a instrumentista especialitzat/da i amb àmplia experiència. L’alumne/a anirà assolint els coneixements tècnics necessaris per l’instrument amb el/la professor/a, interpretant una sèrie d’obres adequades a cada curs. El ritme d’aprenentatge pot variar en funció de les capacitats de cada alumne i de la seva dedicació horària setmanal (flexibilitat curricular).  Es dóna també la possibilitat d’estudiar un instrument complementari, seguint les recomanacions del tutor i/o cap d’estudis, que permeti millorar la disposició dels alumnes en front els nous reptes que planteja aquest nivell.

La classe és individual i pot tenir una durada de 3/4h. o d’1h. setmanal.

CONJUNT INSTRUMENTAL  o  ORQUESTRA

Aquesta assignatura té una durada d’una hora setmanal, i és una continuació del que s’ha anat treballant durant el Nivell Elemental. En aquest nivell s’amplia la dificultat interpretativa de les obres, s’eleva l’exigència tècnica i s’exploren nous horitzons, com la creativitat pròpia, incorporant els elements estudiats a teoria: harmonia, improvisació, etc. La pràctica d’aquesta assignatura, que va vinculada i complementa a la de Llenguatge Musical, sevirà per anar definint les qualitats de cada alumne i seu estil interpretatiu. Igual que amb els altres nivells, es fan regularment concerts i audicions obertes al públic on es mostren els progressos dels alumnes.

La classe és col·lectiva amb un màxim de 20 alumnes i té una durada d’1h. setmanal.
PREU del Nivell Mitjà: a partir de 120€/mes  (llenguatge musical +  conjunt instrumental o instrument). Altres combinacions d’assignatures, consultar.