Regles Generals
La utilització d’aquesta pàgina Web implica l’atribució de la condició d’”Usuari” i, si s’escau, l’acceptació plena de totes les disposicions incloses en aquest “Avís Legal” des del mateix moment que s’accedeix a la pàgina Web.
Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. BCN FUSIÓ es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment i sense preavís, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els Usuaris de la Web des d’aquesta data. Per això, BCN FUSIÓ recomana als Usuaris que cada vegada que vulguin entrar i fer ús de la pàgina Web llegeixin detingudament el contingut del present “Avís Legal”.
Tots els serveis relacionats amb aquesta Web són d’accés públic i gratuïts, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrat pel proveïdor contractat pel seu compte.
No obstant això, per a poder accedir a la Intranet prèviament l’Usuari haurà de registrar-se, consignant, entre altres dades, un nom d’usuari i una contrasenya. Aquest nom d’usuari i contrasenya són personals i intransferibles.
Els continguts de la Web, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant.
Política de privadesa
L’Usuari que vulgui facilitar les seves dades de caràcter personal a través d’aquesta pàgina Web ha de ser major d’edat.
A l’efecte de la RGPD, s’informa als Usuaris que les dades obtingudes a través de la cumplimentació dels diferents formularis de la pàgina Web seran objecte de tractament automatitzat i incorporats en un fitxer automatitzat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el responsable de les quals i destinatari és BCN FUSIÓ.
La finalitat del citat arxiu dependrà del tipus de formulari emplenat. En tot cas, a l’actualitat només existeixen tres tipus de finalitats:
Els camps assenyalats amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per a l’obtenció del servei sol•licitat.
Amb l’objectiu de poder donar a l’Usuari una resposta més ràpida i eficaç, les dades de caràcter personal facilitades a través del portal poden ser cedides a l’empresa col•laboradora de BCN FUSIÓ més propera al domicili de l’Usuari. Cada Usuari pot consultar quina és l’empresa col•laboradora més propera a través de la pròpia pàgina Web. En tot cas, BCN FUSIÓ i totes les altres empreses del grup al que pertany BCN FUSIÓ es comprometen a tractar amb la màxima confidencialitat les dades facilitades per l’Usuari.
L’Usuari donarà el seu consentiment exprés perquè BCN FUSIÓ pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions descrites en aquest apartat, quan faci clic en l’”Accepto” del formulari i, posteriorment, procedeixi a “Enviar” el mateix.
L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant carta o e-mail dirigit a l’adreça de BCN FUSIÓ que consta en l’apartat d’”Informació general sobre la Web i el seu titular”.
Cookies i Links
Aquesta pàgina Web utilitza cookies amb finalitats estadístiques de la utilització de la mateixa. Aquestes cookies tan sols registren les adreces IP de l’Usuari i mai informació personal, com la pròpia adreça del correu electrònic. D’altra banda, mai a través d’una cookie es pot extreure la informació continguda en el disc dur. Les cookies solen tenir una durada temporal i, si escau, l’Usuari pot configurar el seu navegador per a acceptar o no les cookies que rep i/o avisar-li de la seva recepció. En aquest cas, li preguem consulti amb el seu proveïdor.
D’altra banda, BCN FUSIÓ no és el titular de tots els altres llocs de la Xarxa als quals es pugui accedir mitjançant la utilització de links o hipervincles. En conseqüència, l’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d’ús.
Propietat industrial i intel•lectual
Les marques, noms comercials o signes distintius són propietat de BCN FUSIÓ o, si escau, de tercers. Al mateix temps BCN FUSIÓ també és titular de tots els continguts de la pàgina Web, excepte que s’especifiqui el contrari, entenent per aquests a manera merament enunciativa els textos, gràfics i icones, elements de video i/o àudio, codis font, etc.
En conseqüència, l’accés a la pàgina Web no confereix a l’Usuari cap dret sobre els mateixos i es prohibeix el seu ús i reproducció, total o parcial, sense el permís explícit de BCN FUSIÓ.
No obstant això, s’autoritza a l’Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin a la pàgina Web sempre que:
• Quedi constància de la identitat del seu propietari.
• El link únicament podrà vincular a la pàgina principal o d’inici, sense reproduir-la de cap manera.
• No utilitzi la marca BCN FUSIÓ o qualsevol altre signe distintiu que pugui confondre sobre la propietat de la pàginaWeb que estableixi el link.
• Les pàgines o llocs de la Xarxa a través dels quals es realitzi l’enllaç no han d’atemptar a la moral, a l’ordre públic i els bons costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits en l’article 8 de la LSSICE.
En qualsevol cas, queda prohibida qualsevol alteració de la pàgina Web que pugui afectar al seu actual disseny i contingut.
BCN FUSIÓ perseguirà l’incompliment del present “Avís Legal”, així com qualsevol utilització indeguda de la propietat industrial o intel•lectual protegida.
Responsabilitat
BCN FUSIÓ no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il•legal o indegut de la present pàgina Web. Al mateix temps, BCN FUSIÓ queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar com a conseqüència de l’accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.
BCN FUSIÓ no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda en la pàgina Web i podrà actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís. En tot cas, recordem a l’Usuari que no utilitzi la informació de la pàgina Web amb fins particulars sense l’assessorament o supervisió d’un professional.
Finalment, BCN FUSIÓ es reserva el dret a interrompre de forma temporal o definitiva els serveis facilitats a través de la pàgina Web, advertint-lo, quan així sigui possible, mitjançant un anunci en la pròpia Web.
Canvi de normativa
BCN FUSIÓ es reserva el dret de modificar el present “Avís Legal”, inclosa la seva política de privadesa i comercial, amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.
Legislació i jurisdicció aplicable
Les presents condicions d’accés i ús de la pàgina Web queden subjectes a l’Ordenament jurídic espanyol.